دوست دخترم پریود بود منم به زو از کون گاییدمش ولی خیلی تنگ بود(مکالمه فارسی)....