یه مدت بود همش دلم میخواست تنها باشم تصمیم. گرفتم برم پیش دکتر روانشناس پر از صحبتهای جذاب فارسی sex