دختره اومده بود بهم نذری بده ترتیبشو .....ساک پر تف ایرانی ????????(حرف فارسی)