صاحب آپارتمان آمد تا کرایه برگشتی را بگیرد و مرا مجبور کرد که با خجالت یک داستان داغ عربی را برایش ت